facebook

Demo

Carpatica

Członkostwo

Co zrobić, żeby zostać członkiem Stowarzyszenia Carpatica?

Wystarczy wypełnić deklarację członkowską i przesłać pod naszym adresem oraz wpłacić składkę członkowską. Składka jest ważna do końca roku, w którym została opłacona. Osoby, które nie opłacą składki w terminie są wykreślane z listy członków Stowarzyszenia Carpatica. Przed upłynięciem ostatecznego terminu opłacenia składki przypomnimy Państwu o tym listownie. Wznowienie lub przedłużenie członkostwa nie wymaga ponownego wypełnienia deklaracji.

Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia Carpatica

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, jego członek ma prawo:

  1. współdecydować o programie działania Stowarzyszenia;
  2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnych Zebraniach;
  3. czynnego i biernego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia; 
  4. uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem pierwszeństwa; 
  5. zgłaszać do władz Stowarzyszenia opinie, wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia i jego władz; 
  6. mieć bieżący dostęp do informacji o aktualnych działaniach Stowarzyszenia.

Obowiązki członka to:

  1. uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
  2. przestrzegać postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz uchwał władz Stowarzyszenia;
  3. informować Stowarzyszenie o wynikach swoich prac podejmowanych w zakresie realizacji celów statutowych;
  4. regularnie opłacać składki członkowskie; 5) godnie i odpowiedzialnie reprezentować Stowarzyszenie.

Wysokość rocznej składki członkowskiej wynosi 36 zł

Składki członkowskie prosimy wpłacać na konto:

PEKAO SA, O/Rynek Główny 47, Kraków
Nr. rachunku: 30 1240 4650 1111 0010 4191 7850
z dopiskiem: Składka członkowska za rok ....

Deklaracja członkowska

Pobierz deklarację członkowską (pdf)

Karpaty -  Beskid Niski, Polany